e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [13, 17] U+74A8
Show stroke order xán
 càn
♦(Danh) Ngọc đẹp.
♦(Hình) Xán xán sáng sủa, tươi sáng, quang minh.
♦(Hình) Thôi xán : xem thôi .