e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7433
Show stroke order lâm
 lín
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp.