e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [8, 12] U+7430
Show stroke order diễm
 yǎn
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp.
♦(Danh) Nói tắt của diễm khuê ngọc khuê làm trên nhọn, dưới vuông, dài chín tấc; thiên tử sai sứ đi chư hầu cho mang diễm khuê làm tin.