e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [3, 7] U+7395
Show stroke order can
 gān
♦(Danh) § Xem lang can .


1. [琅玕] lang can