e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 95 玄 huyền [4, 9] U+7385
Show stroke order diệu
 miào
♦Cũng như chữ diệu .