e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [10, 13] U+733B
Show stroke order tôn
 sūn
♦(Danh) Tục gọi con khỉ là hồ tôn .