e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 86 火 hỏa [7, 11] U+70FD
Show stroke order phong
 fēng
♦(Động) Đốt lửa làm hiệu. § Đời xưa đóng đồn, hễ thấy giặc đến thì đốt lửa làm hiệu gọi là phong. ◇Đỗ Phủ : Phong hỏa liên tam nguyệt (Xuân vọng ) Khói lửa báo động liên miên ba tháng trời.