e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [16, 19] U+7026
Show stroke order trư
 zhū
♦(Danh) Chỗ nước đọng.
♦(Động) Tích chứa, tích tụ.