e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E88
Show stroke order duy, quy
 wéi
♦(Danh) Sông Duy , phát nguyên từ tỉnh Hồ Nam.
♦§ Còn đọc âm là quy. ◎Như: Quy Ngưỡng tông .