e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 82 毛 mao [8, 12] U+6BF3
Show stroke order thuế, thúy
 cuì,  qiāo,  xiā
♦(Danh) Lông nhỏ của chim thú.
♦Cũng đọc là thúy. (Hình) Không cứng, dễ vỡ, dễ gãy. § Thông thúy .
♦(Hình) Giòn, xốp (thức ăn). § Thông thúy .