e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 76 欠 khiếm [7, 11] U+6B37
Show stroke order hi
 xī
♦(Động) Thở than. ◎Như: hư hi sùi sụt, hi hu thở than. ◇Liêu trai chí dị : Phu nhân diệc hi hư, tự ngôn bất năng phục hội , (Chân Hậu ) Phu nhân cũng than thở, bảo không thể gặp nhau được nữa.