e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [19, 23] U+6B10
Show stroke order lệ
 lǐ,  lì
♦(Danh) Rường nhà, cột nhà. ◎Như: lương lệ rường cột.