e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [16, 20] U+6AF1
Show stroke order nghiệt
 niè
♦§ Cũng viết là .