e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [14, 18] U+6AC6
Show stroke order khôi
 kuí
♦(Danh) Môi múc canh. § Cũng như khôi .