e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [7, 11] U+687F
26751.gif
Show stroke order can
 gǎn
♦(Danh) Cũng như can .


1. [槓桿] cống can 2. [打槳桿] đả tưởng can