e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [6, 10] U+681D
Show stroke order quát
 guā,  kuài,  kuò,  tiàn
♦(Danh) Đuôi mũi tên, bộ phận gắn tên vào dây cung.
♦(Danh) Tức cây cối .