e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67D9
Show stroke order hiệp
 xiá,  jiǎ,  yā
♦(Danh) Cũi (nhốt thú dữ). ◇Luận Ngữ : Hổ hủy xuất ư hiệp, quy ngọc hủy ư độc trung , (Quý thị ) Cọp tê xổng cũi, mai rùa ngọc quý vỡ nát trong rương.
♦(Danh) Hộp, tráp. § Thông hạp .
♦(Động) Nhốt phạm nhân trong xe tù đưa đi.