e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67BB
Show stroke order duệ, tiết
 yì
♦(Danh) Mái chèo. ◇Khuất Nguyên : Ngư phủ hoản nhĩ nhi tiếu, cổ duệ nhi khứ , (Sở từ , Ngư phủ ) Ông chài mỉm cười, quẫy mái chèo mà đi.
♦Một âm là tiết. (Danh) Kềnh tiết khí cụ để điều chỉnh cung tên.