e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67B2
Show stroke order tỉ
 xǐ
♦(Danh) Thứ gai không có quả, vỏ cây dùng dệt vải được.