e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [5, 9] U+663A
Show stroke order bỉnh
 bǐng
♦(Hình) Sáng sủa, quang minh.
♦(Danh) Chữ dùng đặt tên người.