e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 72 日 nhật [4, 8] U+6609
Show stroke order phưởng
 fǎng
♦(Động) Mặt trời mới mọc.
♦(Phó) Mới, thì mới.