e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 69 斤 cân [13, 17] U+65B6
Show stroke order xúc
 chù
♦(Danh) Tên người.