e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [15, 18] U+6506
Show stroke order niện
 niǎn
♦(Động) Đuổi đi. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã môn niện tha, tha bất xuất khứ , (Đệ ngũ thập bát hồi) Chúng tôi đuổi bà ta, bà ta cũng không đi.
♦(Động) Đuổi theo, truy cản.