e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [12, 15] U+6493
Show stroke order nạo
 náo
♦(Động) Quấy nhiễu. ◇Tả truyện : Li tán ngã huynh đệ, nạo loạn ngã đồng minh , (Thành công thập tam niên ) Chia rẽ anh em ta, nhiễu loạn các nước đồng minh với ta.
♦(Động) Làm cong, làm chùng, khuất phục. ◎Như: bất phu nạo chẳng chùng da, bách chiết bất nạo trăm lần bẻ không cong (tức là không chịu khuất phục).
♦(Động) Gãi, cào. ◇Tây du kí 西: Thân đầu súc cảnh, trảo nhĩ nạo tai , (Đệ nhất hồi) Nghển đầu rụt cổ, gãi tai cào má.


1. [阻撓] trở nạo