e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [10, 13] U+6409
Show stroke order xác, giác
 què
♦(Động) Gõ, đánh. ◇Hán Thư : Xác kì nhãn dĩ vi nhân trệ (Ngũ hành chí trung chi thượng ) Đánh vào trong mắt (làm mất cả tròng) thành người như lợn.
♦(Động) Vin dẫn, dẫn thuật. ◎Như: dương xác dẫn chứng ước lược.
♦(Động) Thượng lượng, bàn thảo. ◎Như: thương xác bàn bạc.
♦Một âm là giác. (Động) Chuyên. § Thông giác . ◇Hán Thư : Ban Thâu giác xảo ư phủ cân (Tự truyện thượng ) Ban Thâu chuyên khéo về làm búa.