e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [7, 10] U+6328
25384.gif
Show stroke order ai, ải
 āi,  ái
♦(Động) Đánh.
♦(Động) Kề sát. ◎Như: ai cận gần sát.
♦(Động) Lách, len, đẩy. ◇Thủy hử truyện : Tống Giang phân khai nhân tùng, dã ai nhập khứ khán thì, khước nguyên lai thị nhất cá sử sanh bổng mại cao dược đích , , 使 (Đệ tam thập lục hồi) Tống Giang rẽ đám đông, lách vào xem, thì là một người múa bổng bán thuốc cao.
♦(Động) Lần lượt theo thứ tự. ◎Như: ai gia ai hộ lần lượt theo từng nhà từng cửa.
♦(Động) Nhận chịu, bị. ◎Như: ai đả bị đánh, ai ngạ chịu đói. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim ngã ai liễu đả, chánh nan kiến nhân , (Đệ tứ thập bát hồi) Nay mình bị đòn, không mặt mũi nào nhìn thấy người ta.
♦(Động) Chờ, đợi. ◎Như: ai đáo thập điểm, ngã môn tựu hữu điểm tâm cật , đợi tới mười giờ, chúng ta sẽ được ăn điểm tâm.
♦(Động) Trì hoãn, chần chừ, kéo dài. ◇Thủy hử truyện : Nhĩ môn bất thế sái gia đả giá phu tử, khước tại bối hậu dã mạn mạn địa ai , (Đệ thập lục hồi) Các người không thay ta thúc đẩy đám phu, mà lại còn tụt ở phía sau biếng nhác chần chừ.
♦(Động) Nương tựa.
♦§ Có khi đọc là ải.


1. [挨拶] ai tạt