e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [5, 9] U+62CF
Show stroke order noa
 ná
♦(Động) Cầm, nắm. ◇Thủy hử truyện : Noa liễu chúc đài, dẫn trước đại vương chuyển nhập bình phong bối hậu , (Đệ ngũ hồi) Cầm đèn nến, dẫn đại vương đi vào phía sau bình phong.
♦(Động) Bắt (kẻ có tội). ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trung thường thị Kiển Thạc chi thúc, đề đao dạ hành, Tháo tuần dạ noa trụ, tựu bổng trách chi , , , (Đệ nhất hồi ) Chú quan trung thường thị Kiển Thạc, vác dao đi đêm, (Tào) Tháo đi tuần bắt được, cũng đem nọc đánh ngay. § Ghi chú: Tục dùng như chữ .