e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [13, 16] U+61C8
Show stroke order giải
 xiè
♦(Danh) Trễ lười, biếng nhác. ◇Pháp Hoa Kinh : Vô hữu nhất nhân, nhược thân nhược tâm nhi sinh giải quyện , (Tự phẩm đệ nhất ) Không có một người nào, hoặc là thân hoặc là tâm, mà sinh lười mỏi.
♦(Hình) Mệt mỏi, bạc nhược. ◇Lưu Hướng : Tích tiên quân Hoàn Công thân thể đọa giải (Thuyết uyển , Quân đạo ) Khi xưa tiên quân (vua triều trước) Hoàn Công thân thể bạc nhược.