e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 61 心 tâm [12, 15] U+6192
Show stroke order hội
 kuì
♦(Hình) Rối ruột, hồ đồ, hôn mê, hỗn loạn. ◎Như: hội náo rối loạn, náo động, hôn hội hồ đồ không hiểu sự lí gì cả. ◇Hồng Lâu Mộng : Hựu tri Bảo Ngọc thất ngọc dĩ hậu, thần chí hôn hội, y dược vô hiệu , , (Đệ cửu thập lục hồi) Lại biết rằng Bảo Ngọc từ khi mất ngọc, tâm thần mê mẩn, thuốc thang không công hiệu.