e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 50 巾 cân [11, 14] U+5E54
Show stroke order mạn
 màn
♦(Danh) Màn che. ◇Hồng Lâu Mộng : Khiển nhân tiến khứ các xứ thu thập đả tảo, an thiết liêm mạn sàng trướng , (Đệ nhị tam hồi).
♦(Danh) Chiêu bài các tiệm rượu (ngày xưa). ◇Tiết Năng : Thú khách phong lâu hồi, Văn Quân tửu mạn tà , (Họa Dương Trung Thừa tảo xuân tức sự ).