e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [11, 14] U+5D87
Show stroke order khu
 qū
♦§ Xem khi khu .


1. [崎嶇] khi khu