e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [10, 13] U+5D6F
Show stroke order tha
 cuó,  cī
♦(Hình) § Xem tha nga .


1. [嵯峨] tha nga