e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [10, 13] U+5D69
Show stroke order tung
 sōng
♦(Hình) Cao chót vót. ◇Lục Cơ : Đốn bí ỷ tung nham, Trắc thính bi phong hưởng , (Phó lạc đạo trung tác ) Dừng cương dựa núi cao, Lắng nghe gió buồn vang.
♦(Danh) Núi Tung. § Hán Võ đế lên chơi núi Tung Sơn , quan, lính đều nghe tiếng xưng hô vạn tuế đến ba lần. Vì thế ngày nay chúc thọ gọi là tung chúc .
♦(Danh) Họ Tung.


1. [嵩呼] tung hô