e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [10, 13] U+5AC4
Show stroke order nguyên
 yuán
♦(Danh) Khương Nguyên là mẹ ông Hậu Tắc .