e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 38 女 nữ [9, 12] U+5A77
Show stroke order đình
 tíng
♦(Danh) § Xem phinh đình.


1. [娉婷] phinh đình