e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 32 土 thổ [9, 12] U+5834
22580.gif
Show stroke order tràng, trường
 cháng,  chǎng
♦(Danh) Chỗ đất trống, rộng và bằng phẳng. ◎Như: quảng tràng , thao tràng .
♦(Danh) Chỗ đông người tụ tập hoặc làm việc. ◎Như: hội tràng chỗ họp, vận động tràng sân vận dộng.
♦(Danh) Sân khấu. ◎Như: phấn mặc đăng tràng bôi mày vẽ mặt lên sân khấu.
♦(Danh) Lượng từ: trận, buổi, cuộc. ◎Như: nhất tràng điện ảnh một buổi chiếu bóng.
♦(Danh) Cảnh, đoạn (hí kịch). ◎Như: khai tràng , phân tràng , chung tràng .
♦§ Ghi chú: Ta thường đọc là trường.


1. [機場] cơ trường 2. [工場] công trường 3. [舉場] cử trường 4. [疆場] cương trường 5. [壇場] đàn tràng 6. [賭場] đổ trường 7. [下場] hạ tràng 8. [現場] hiện trường 9. [劇場] kịch trường 10. [立場] lập trường 11. [入場] nhập trường 12. [廣場] quảng trường 13. [操場] thao trường 14. [時代廣場] thì đại quảng tràng 15. [商場] thương tràng, thương trường 16. [水陸道場] thủy lục đạo tràng 17. [運動場] vận động trường