e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [21, 24] U+56D1
22225.gif
Show stroke order chúc
 zhǔ
♦(Động) Dặn bảo, ủy thác. ◇Tô Mạn Thù : Ngô chủ nhân đại bệnh tân sái, y giả chúc vật kiến khách , (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Chủ nhân tôi bệnh nặng vừa mới khỏi, thầy thuốc dặn rằng không nên tiếp khách.
♦(Động) Mong cầu.


1. [囑付] chúc phó 2. [囑託] chúc thác 3. [叮囑] đinh chúc