e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [13, 16] U+566F
Show stroke order ai
 ǎi,  ài,  āi
♦(Thán) Ô, ô hay, ô kìa, ồ. ◇Hồng Lâu Mộng : Ai yêu, khả thị ngã chẩm ma tựu hồ đồ đáo giá bộ điền địa liễu! , (Đệ lục thập thất hồi) Ô hay, ta sao lại lẩn thẩn đến thế!