e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 30 口 khẩu [9, 12] U+5592
Show stroke order tàm, gia
 zán
♦(Đại) Ta, chúng ta. § Cũng đọc là gia. ◎Như: gia môn chúng ta.