e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [9, 11] U+526E
Show stroke order quả
 guǎ
♦(Động) Róc thịt cho đến chết (một thứ hình phạt tàn khốc thời xưa). § Cũng gọi là lăng trì . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Trác đại nộ, mệnh khiên xuất phẫu quả chi. Phu chí tử mạ bất tuyệt khẩu , . (Đệ tứ hồi) (Đổng) Trác nổi giận, sai đem ra xẻo thịt (Ngũ Phu). (Ngũ) Phu cho tới lúc chết mắng (Đổng Trác) không ngớt miệng.