e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [6, 8] U+523C
Show stroke order kiếp
 jié
♦Cũng như chữ .