e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [5, 7] U+5227
Show stroke order kiếp
 jié
♦Cũng như chữ kiếp .