e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 18 刀 đao [4, 6] U+5216
21014.gif
Show stroke order ngoạt
 yuè
♦(Danh) Hình phạt chặt đứt hai chân (đời xưa).
♦(Động) Chặt đứt hai chân.