e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [9, 11] U+5048
Show stroke order kệ
 jié,  qì,  jì
♦(Danh) Lời kệ, các bài thơ của Phật . ◇Pháp Hoa Kinh : Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn , (Phương tiện phẩm đệ nhị 便) Khi đó, đức Thế Tôn muốn giảng rõ lại nghĩa này mà nói kệ rằng.