e-pq v2.0 (4038)
thiền tông tụng cổ liên châu thông tập
禪宗頌古聯珠通集
    ✓ Tác phẩm, 40 quyển, do ngài Pháp Ứng biên tập vào đời Nam Tống, ngài Phổ Hội biên tập vào đời Nguyên, được thu vào Vạn tục tạng tập 115.
    Đây là tác phẩm biên tập các bài tụng cổ của các bậc Tổ sư trong Thiền gia xưa nay. Nội dung thu chép Thế Tôn cơ duyên 24 tắc, Bồ tát cơ duyên 30 tắc, kệ trong các kinh Đại thừa 62 tắc và Tổ sư duyên 702 tắc. Tất cả các phần biên tập và thêm vào sau này đều có đề 2 chữ “Tục thu” trên đầu để phân biệt với nguyên bản.
    [X. Duyệt Tạng Tri Tân Q.42; Thiền tịch chí Q.thượng].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018