e-pq v2.0 (4038)
thiền tông trực chỉ
禪宗直指
    [Ed] Tác phẩm, 1 quyển, do cư sĩ Thạch Thành Kim (tự Thiên Cơ, hiệu Tinh Trai) soạn vào đời Thanh, các con ông là Thân Niên và Tung Niên kiểm xét lại và khắc bản, được thu vào Vạn tục tạng tập 112.
    Sách này là 1 phần trong tác phẩm Truyền gia bảo 4 tập của Thạch Thành Kim, trang trong đề là Truyền gia bảo thiền tông trực chỉ, dưới đề mục này có ghi thêm 12 chữ “Minh tâm kiến tính tu tri, thành Phật thành Tổ yếu pháp” (Rõ tâm thấy tính cần biết, yếu pháp thành Phật tác Tổ). Cho nên biết mục đích sách này là nói rộng về pháp cốt yếu rõ tâm thấy tính, thành Phật tác Tổ. Nội dung trước hết là 46 mục yếu pháp nói về mật truyền tham thiền, trong đó trình bày tỉ mỉ rõ ràng về pháp môn dụng công ngộ đạo; kế đến là 10 mục thông chỉ mật truyền Phật pháp, giải thích rõ một số chất vấn của người đời đối với Phật pháp.
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018