e-pq v2.0 (9175)
nam sơn niệm phật môn thiền tông
南山念佛門禪宗
    [Ed] Một phái Thiền chủ trương pháp môn Dẫn thanh niệm Phật do ngài Tuyên Thập, đệ tử của Ngũ tổ Thiền tông Hoằng Nhẫn đề xướng.
    Viên Giác kinh đại sớ sao quyển 3 hạ của ngài Tông Mật (Vạn tục 14, 279 thượng) nói:
    “Nhờ truyền hương mà tồn Phật, chính là nhà thứ 6, tức là Nam Sơn niệm Phật môn Thiền tông. Người chủ trưong pháp môn này là ngài Tuyên Thập, đệ tử của Ngũ tổ. Hòa thượng Vị ở Quả Châu, ngài Uẩn Ngọc ở Lãng Châu, Ni sư Nhất Thừa ở huyện Tương Như, đều hoằng truyền pháp môn này. Nhưng tôi không biết rõ thầy trò truyền thừa như thế nào.
    Truyền hương là đầu tiên họp chúng làm các nghi thức lễ sám, như môn phong Hòa thượng Kim, khi muốn truyền pháp thì dùng sự truyền hương làm tin giữa thầy trò, Hòa thượng trao hương cho đệ tử, đệ tử trao lại cho Hòa thượng, rồi Hòa thượng lại trao cho đệ tử, cứ thế 3 lần, mọi người đều như vậy.
    Tồn Phật là lúc trao pháp, trước hết nói về đạo lí của pháp môn, ý thú của sự tu hành, rồi sau khiến niệm 1 câu Phật, ban đầu từ niệm thành tiếng, sau nhỏ dần cho đến không có tiếng, đưa tiếng (dẫn thanh) Phật vào sâu trong ý thức, ý niệm còn thô, lại đưa đến tâm niệm, niệm thì vẫn còn tưởng, tức là Phật hằng ở trong tâm, cho đến không còn tưởng nữa, thì làm sao mà chẳng đắc đạo?”
    [X. Trung Quốc Tịnh độ giáo lí sử; Thiền tông sử nghiên cứu].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018