e-pq v2.0 (4038)
a ban đề quốc
阿般提國
    ✓ A Ban Đề, Phạm: Avanti. Một trong mười sáu nước lớn ở Ấn Độ cổ đại, nằm về mạn bắc dãy núi Tần Xà Da (Phạm: Vindhya) miền Tây Ấn Độ, phía Tây nước Kiều Thưởng Di, phía Nam nước Mạt Thố La, thủ đô là Ô Xà Diễn Na (Phạm: Ujjayanī). Cũng gọi A Bàn Đà Quốc, A Bà Đề Quốc, A Hòa Đề Quốc. Khi đức Phật còn tại thế, vua nước này là Phạ Gia Âu Đạt (Pāli: Pajjota) từng đã đánh nhau với vua Ưu Điền nước Kiều Thưởng Di. [X. Trung A Hàm Q.55 kinh Trì trai; Trường A Hàm Q.5 kinh Xà-ni-sa; luật Ngũ phần Q.21; luận Đại Tì Bà Sa Q.124] (xt. Thập Lục Đại Quốc).
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018