e-pq v2.0 (4038)
a ba lan đa ca quốc
阿波蘭多迦國
    ✓ A-ba-lan-đa-ca, Phạm: Aparāntaka. Cũng gọi là A-ba-lan-đa, A-ban-la-đắc-ca. Tên một nước xưa ở phía Tây Ấn Độ. Một trong chín vị tăng do vua A Dục phái đi các nơi để truyền đạo, thì tôn giả Đàm Vô Đức đã đến nước này giáo hóa. Đất này hiện nay nằm trong lãnh thổ của nước A Phú Hãn (Afghanistan).
    Cứ theo Thiện Kiến luật Tì-ba-sa quyển 2 chép, thì ngài Đàm Vô Đức đã giảng kinh Hỏa Tụ Dụ ở nước này, có ba vạn người được mắt trời, một nghìn người xuất gia làm Tăng và một nghìn người xuất gia làm Ni. [X. Giải thuyết Tây Vực kí].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018