e-pq v2.0 (9175)
a ba la nhĩ đa
阿波羅爾多
    ✓ Phạm: Aparājitā. Dịch ý là không thể hơn. Một trong bốn chị em Thiên Nữ, quyến thuộc của Bồ tát Văn Thù, ngồi ở phía dưới A-nhĩ-đa, bên trái Đồng Mẫu Lô thuộc viện Văn Thù trong Thai Tạng Giới mạn đồ la Mật giáo. Hình tượng Thiên nữ này là thân trẻ con, màu da trắng, tay trái nắm lại, chống vào cạnh sườn, tay phải cầm gậy một chẽ, xoay mặt về phía trái, ngồi tréo chân. Nhưng trong mạn đồ la kinh Lí Thú, thì Tôn vị này được bày ở phía Tây của Đồng Mẫu Lô, hình tượng cũng khác. Chủng tử là (020fa.png) (a), hình Tam muội da là cây gậy, mật hiệu là Kim Cương, hiển bày ba la mật thanh tịnh.
    (200abalanhida.gif)
    [X. Lí Thú thích Q.hạ; Lưỡng bộ mạn đồ la Nghĩa kí Q.3; Thai Tạng Giới thất tập Q.trung].
v2.6.0 PQ Ed. Paris 2018